Početna

Početna

Centar za socijalnu skrb Požega kao javna ustanova, mjesno je nadležan za područje tri grada: Požega, Pleternica i Kutjevo, te pet općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika na kojemu živi 64.650 stanovnika.

U realizaciji ciljeva i zadaća, stručni radnici primjenjuju u cijelosti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi (“NN” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 16/17 i 130/17) kao temeljne zakonske regulative, Obiteljski zakon (“NN” broj: 103/15), Zakon o sudovima za mladež (“NN” broj: 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15), Kazneni zakon (“NN” broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17), kao i druge propise i podzakonske akte kojima rješavaju pitanja socijalne sigurnosti građana.

Djelatnosti Centra za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa
2. provodi izvršenja rješenja
3. vodi propisane očevidnike
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Centar za socijalnu skrb za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

1. odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
2. odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
3. vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
4. provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja

 

Osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
2. obavlja stručno-analitičke poslove
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove za područje jedinice područne (regionalne) samouprave koji se odnose na:

1. savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
2. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
3. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
4. organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
5. obiteljsku medijaciju
6. poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
7. poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti

Centar za socijalnu skrb Požega, sukladno članku 276. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 16/17 i 130/17) preuzima sva prava i obveze dosadašnjeg Obiteljskog centra Požeško-slavonske županije, na način da preuzima poslove, radnike, novčana sredstva, opremu, arhivu, dokumentaciju i sredstva za rad, a s danom 01. siječnja 2014. godine, sukladno članku 278. Zakona o socijalnoj skrbi.

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar za socijalnu skrb Požega ima Podružnicu Obiteljski centar, sa sjedištem u Požegi, Matije Gupca 6, koja obavlja djelatnost za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom: 
Centar za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar (u daljnjem tekstu: Podružnica). Sjedište Podružnice je u Požegi, Matije Gupca 6.

Podružnica nije pravna osoba te njezinom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar za socijalnu skrb. 
Podružnica obavlja djelatnost i posluje pod nazivom Centra za socijalnu skrbi svojim nazivom i pri tome mora navesti sjedište Centra za socijalnu skrb i svoje sjedište.

 

 

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra za socijalnu skrb i to:

1. savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
2. razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
3. razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
4. organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
5. obiteljsku medijaciju
6. poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
7. poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
8. Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, na temelju javnih ovlasti Podružnica obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:
o odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
o odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
o vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
o provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja
insert your content to be over the parallax image
Radi unapređivanja infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podršku procesu deinstitucionalizacije, Centar za socijalnu skrb sa svojim partnerima – Požeško-slavonskom županijom i Gradom Pleternica pokrenuo je izgradnju nove zgrade centra pod sloganom: “Novi centar za život u zajednici”. Provedbom ovog projekta omogućit će se prije svega znatno podizanje kvalitete svih usluga koje Centar pruža svojim korisnicima, kao i adekvatniji uvjeti rada koji će djelatnicima omogućiti bolje radno okruženje i efikasniji rad. To će se očitovati prvenstveno u primjerenom broju ureda za djelatnike u kojima će biti omogućena diskrecija u radu s korisnicima, zatim bolja pristupačnost Centra osobama s invaliditetom koje će stoga biti motiviranije na dolazak u Centar i ostvarivanje svojih prava i tako će se prevenirati njihova institucionalizacija.